Skip to main content

Klimaregnskaber

GHG-protokollen opstod ud fra behovet for at hjælpe lande, virksomheder og offentlige institutioner med at redegøre for, rapportere og nedbringe drivhusgasser. Det er i dag en global anvendt og anerkendt metode, som også bruges af andre universiteter i Danmark og verden over.

GHG-protokollen anvender tre scopes. Målsætningen om en reduktion på 57% i 2030 sammenlignet med 2018 gælder de emissioner, som vi er sikre på, at vi kan opgøre og kvantificere, De omfatter altså dem, der i GHG-protokollen hører under scope 1 og 2 samt dele af scope 3.

Scope 1 er den direkte udledning fra SDU’s matrikler fra fx egen varmeproduktion, udledning af drivhusgasser fra egne laboratorier, kørsel i SDU’s tjenestekøretøjer og ansattes kørsel i egne biler i arbejdstiden (dvs. ikke pendling til og fra arbejde).

Scope 2 er den indirekte udledning forårsaget af elektricitet og varme indkøbt og forbrugt af SDU. Scope 1 og 2 inkluderes til fulde.

Scope 3 er udledning relateret til SDU’s indkøb, anvendelse og bortskaffelse af varer og tjenesteydelser (værdikæden). Scope 3 omfatter på nuværende tidspunkt arbejdsrelaterede flyrejser, togrejser og taxikørsel. I takt med, at universitetet får bedre indsigt i klimaaftrykket fra forskellige kilder i scope 3, kan der være behov for også at definere mål og indsatser for øvrige områder i scope 3.

SDU deltager i et tværsektorielt samarbejde med de øvrige danske universiteter med fokus på at udvikle fælles ramme for klimaregnskaber for universiteter.

Klimaregnskab for 2017, 2018 og 2019

Metodiske bemærkninger

Valget af metode(r) til opgørelse af universitetets klimaaftryk følger principperne for livscyklusvurdering, LCA

Læs mere

SDU’s udledning af drivhusgasser

For årene 2017, 2018 og 2019 i tons CO2-ækvivalenter

Læs mere

Sidst opdateret: 25.02.2022